Hoe werken wij?

1.    Interne fase.

Wij assisteren bedrijven in het uitwerken of het optimaliseren van een schema dat kan gevolgd worden bij het innen van vorderingen op dubieuze debiteuren (tegenstelbaar maken van algemene voorwaarden, opstellen van algemene voorwaarden, aantal rappels, modellen van rappels, termijnen voor rappels, wijze van rappels, …).
Indien het intern proces doorlopen is en de factuur blijft onbetaald, dient u een beroep te doen op een externe partner.
Wenst u met ons samen te werken of heeft u interesse in onze manier van werken, bel ons dan even voor een afspraak zodat wij de volledige externe fase op maat kunnen snijden en u een offerte kunnen voorstellen.

2.    Externe fase.

Zodra wij tot een overeenkomst zijn gekomen, krijgt u van ons een paswoord en een gebruikersnaam, zodat we van start kunnen gaan.
Wij zorgen ervoor dat u een vast aanspreekpunt heeft binnen ons kantoor met wie u de lopende of nieuwe zaken kan bespreken.

2.1.    Minnelijk incasso.

De dag zelf van de ontvangst van een dossier wordt, indien dit volledig is, een aanmaning uitgestuurd.
Met de klant wordt afgesproken of de debiteur in gebreke gesteld wordt enkel voor het factuurbedrag, of voor het factuurbedrag vermeerderd met de intresten en een schadevergoeding. De tekst van de aanmaning wordt in overleg vastgelegd. De (eerste) aanmaning kan, naargelang van wat u verkiest, per gewone post, per mail, per fax en/of per aangetekend schrijven verstuurd worden.
Indien deze eerste ingebrekestelling uitgaande van ons kantoor zonder gevolg blijft kan een tweede aanmaning verstuurd worden.
Vele zaken worden in de minnelijke fase opgelost omdat effectief betaling ontvangen wordt van de debiteur.
Is dit niet het geval of wordt slechts gedeeltelijke betaling ontvangen, dan wordt, in samenspraak, al dan niet beslist naar de volgende fase over te gaan.

2.2.     Procedure.

Wij maken een project van dagvaarding over aan de deurwaarder. De deurwaarder betekent vervolgens aan de debiteur, waarna de zaak wordt ingeleid voor de Rechtbank. Meestal verloopt tussen de dag dat de dagvaarding wordt overgemaakt aan de deurwaarder en de dag dat de zaak effectief voor de rechtbank ingeleid wordt een veertiental dagen.

2.2.1.    Niet betwiste vordering – vraag om afbetalingen.

Reken voor een niet-betwiste vordering of een vordering waarvoor de debiteur afbetalingen vraagt daarbij nog een tweetal weken, alvorens wij effectief in het bezit zijn van een vonnis, dat wij dan kunnen overmaken aan de deurwaarder.

2.2.2.    Betwiste vordering.

Ingeval de debiteur de vordering betwist, dan kunnen bovenstaande termijnen uiteraard niet gehandhaafd blijven. Er zal dan een procedure dienen gevoerd te worden, al dan niet gevolgd door een procedure in beroep. Hoeveel tijd deze fase in beslag neemt hangt van vele factoren af, maar reken toch gemiddeld op ongeveer een jaar alvorens een procedure afgewikkeld is.

2.2.3.    Faillissement/Continuïteit ondernemingen/collectieve schuldenregeling.

Gaat de debiteur in faling of vraagt hij een collectieve schuldenregeling, dan kunnen wij voor u een aangifte van schuldvordering verzorgen. Ook speciale procedures die de wet voorziet, zoals de Wet Continuïteit Ondernemingen, kunnen wij samen met u opvolgen en de gevolgen ervan inschatten.

2.3.    Uitvoering

Eens het vonnis in ons bezit, wordt dit onmiddellijk overgemaakt aan een deurwaarder. Opnieuw wordt samen met de klant en de deurwaarder nagegaan welke uitvoeringsmogelijkheden er zijn.
De deurwaarder heeft een heel arsenaal aan middelen ter beschikking om de debiteur te dwingen tot betalen.

2.4.    Internationaal incasso.

Interius beschikt over een uitgebreid netwerk aan advocaten in het buitenland.
Ingeval de debiteur in het buitenland gevestigd is, dient eerst goed nagegaan te worden waar het incasso zal gebeuren. Meestal opteren wij ervoor de debiteur zelf in gebreke te stellen, maar het verdere incasso voor een rechtbank te laten plaatsgrijpen in het land waar de debiteur gevestigd is, in het buitenland dus, aangezien dit meestal sneller gaat en dus effectiever is.

2.5.    Kostprijs. Overeenkomst en algemene voorwaarden.

Samen met u bespreken wij de voorwaarden waaronder wij werken. Komen wij tot een overeenkomst dan wordt een beknopte overeenkomst ondertekend, waarna wij van start kunnen gaan.